Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Kolejny etap budowy Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie sfinansowany zostanie ze środków Unii Europejskiej

Wraz z nowym rokiem, Park Narodowy „Bory Tucholskie” rozpoczął intensywne prace przygotowawcze związane z realizacją kolejnego etapu budowy Centrum Edukacji Przyrodniczej PNBT w Chocińskim Młynie, polegającego na przebudowie istniejącego budynku inwentarskiego oraz budowie Zagrody Pokazowej Zwierząt. Fundusze na realizację zadania udało się pozyskać w 2016 roku ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.6: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, Podtyp projektu 2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0047/16-00, zawarta została 21 listopada 2016 roku pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie (Instytucją Wdrażającą) a Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” z siedzibą w Charzykowach (Beneficjentem). Całkowity koszt realizacji projektu to 2 099 995,70 zł, z czego wartość dofinansowania (środki Funduszu Spójności) wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 1 784 996,34 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2018. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na kwiecień 2017 r.

Projekt jest realizacją drugiego etapu budowy Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie" w Chocińskim Młynie, polegającego na przebudowie budynku inwentarskiego oraz budowie Zagrody Pokazowej Zwierząt. Pierwszym etapem, zrealizowanym w latach 2013-2015 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, była budowa budynku dydaktycznego z miejscami noclegowymi dla grup edukacyjnych.

W ramach obecnie realizowanego projektu, planowane są m.in. następujące działania:

  • przebudowa budynku inwentarskiego z początku XX w o powierzchni zabudowy 236,4 m² wraz z instalacjami wewnętrznymi;
  • budowa Zagrody Pokazowej Zwierząt, w tym wykonanie pomieszczeń, wolier i zadaszeń dla zwierząt z wewnętrznymi instalacjami, budowa ogrodzeń wybiegów dla zwierząt i wykonanie dróg wewnętrznych, budowa oświetlenia terenu;
  • działania promocyjno-informacyjne, w tym organizacja spotkania podsumowującego projekt.

Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu pozwoli na prowadzenie w Chocińskim Młynie niekomercyjnego chowu starych ras zwierząt gospodarskich a także przetrzymywanie niezdolnych do życia na wolności osobników rodzimych gatunków ptaków i ssaków (będą to głównie osobniki poddane leczeniu w ośrodkach rehabilitacji zwierząt lecz nie nadające się do wypuszczenia na wolność). Obserwacja zwierząt będzie stanowiła dodatkowe narzędzie edukacyjne wykorzystywane w czasie zajęć prowadzonych w Centrum Edukacji Przyrodniczej i w znacznym stopniu wzbogaci ofertę edukacyjną Parku. Wszystkie obiekty zaprojektowano w taki sposób, aby z jednej strony umożliwić swobodną obserwację przebywających na wybiegach zwierząt, z drugiej strony zapewnić zwierzętom maksymalnie dogodne warunki życia. Realizacja projektu umożliwi m.in.:

  • pogłębianie wiedzy na temat różnorodności biologicznej rodzimych gatunków ptaków i ssaków poprzez ich bezpośrednią obserwację;
  • kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
  • popularyzowanie wiedzy na temat różnorodności genetycznej i ochrony rodzimych ras zwierząt gospodarskich poprzez możliwość ich bezpośredniej obserwacji;
  • prezentacje funkcjonowania tradycyjnego budynku inwentarskiego z początku XX wieku i tradycyjnych metod chowu zwierząt gospodarskich.

Realizacja projektu będzie stanowiła istotne wsparcie dla Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” oraz umożliwi podniesienie jakości edukacji przyrodniczej prowadzonej przez Park. Docelowo Centrum Edukacji Przyrodniczej pełnić będzie również funkcję centrum zarządzania i informacji na temat Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie oraz obszarów sieci Natura 2000.

Wraz z postępem prac, kolejne informacje na temat projektu zamieszczane będą na bieżąco na naszej stronie internetowej. Już dziś serdecznie zapraszamy do lektury.

/M.Ch/S.P./