Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - Uwaga konkurs!

Uwaga konkurs!

Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

serdecznie zaprasza dzieci z klas II – III ze szkół podstawowych z powiatu chojnickiego do wzięcia udziału w
XVIII POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY PRZYRODNICZEJ

Temat przewodni tegorocznej edycji konkursu: Mieszkańcy Zagrody Pokazowej Zwierząt

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest Park Narodowy „Bory Tucholskie”, ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy;
 2. Cele konkursu:
 • Rozwijanie wyobraźni, budzenie wrażliwości na otaczający świat i zachęcenie do poznawania najbliższego środowiska przyrodniczego - Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
 • Popularyzacja idei ochrony przyrody.
 • Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.
 • Zachęcanie uczestników do aktywności twórczej.
 • Rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci.
 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas II i III szkół podstawowych powiatu chojnickiego.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów. I etap: plastyczny, II etap: wiedzy przyrodniczej.
 3. Warunkiem uczestnictwa w I etapie jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej portret jednego wybranego gatunku zwierzęcia, który jest mieszkańcem Zagrody Pokazowej Zwierzą w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie. W Zagrodzie mieszkają rodzime rasy zwierząt gospodarskich. Są to: owce świniarki, kury zielononóżki kuropatwiane, koniki polskie oraz bydło białogrzbiete.
 4. Prace mogą być wykonane tylko indywidualnie. Jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę.
 5. Format pracy: A4 czyli 210x297 mm.
 6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką płaską (rysunek, wydzieranka, wyklejanka itp.)
 7. Prace należy nadesłać lub składać osobiście do dnia 8 listopada 2019 roku na adres: Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie.
 8. Każdą pracę należy oznaczyć wpisując: imię, nazwisko autora, klasę, szkołę. Do nadsyłanych prac nauczyciel dołącza formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1) (Dopuszcza się przesłanie jednego zgłoszenia dla wszystkich uczniów prowadzonych przez tego samego nauczyciela. Należy wówczas wymienić wszystkich zgłaszanych uczniów) oraz podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na uczestnictwo w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych i wizerunku niepełnoletniego uczestnika konkursu (Załącznik nr 2). Udział w konkursie jest bezpłatny.
 9. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, druk oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i udzielenia licencji w zakresie praw autorskich oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3) dostępne są na stronie internetowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” www.pnbt.com.pl
 10. Przesłanie pracy oznacza przystąpienie do konkursu. Tym samym Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem, akceptuje go w całości, zobowiązuje się do jego przestrzegania
  i rozumie konsekwencje wynikające z jego nieprzestrzegania.
 11. Niespełnienie przez Uczestnika Konkursu warunków formalnych lub technicznych powoduje odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora.
 12. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 13. Prace będą oceniana zgodnie z kryteriami:
 • zgodność pracy z tematyką konkursu,
 • pomysłowość,
 • oryginalność,
 • estetyka.
 1. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
 2. Spośród nadesłanych prac wybierzemy najładniejsze, najoryginalniejsze i najciekawsze a następnie zaprosimy dwuosobową reprezentację klasy wraz z wychowawcą na II etap konkursowych zmagań – etap wiedzy przyrodniczej.
 3. Listę zwycięzców I etapu zamieścimy na naszej stronie internetowej www.pnbt.com.pl. Dodatkowo zwycięzcy zostaną powiadomieni listownie i zaproszeni na rozdanie nagród w dniu 10.12.2019 r. (po zakończeniu I etapu, ok. godz. 11.15).
 4. II etap konkursu odbędzie się 10 grudnia 2019 roku (wtorek) w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie o godz. 10.00.
 5. II etap wiedzy przyrodniczej odbędzie się w formie rysunkowego testu,  krzyżówek, rebusów oraz wielu innych zadań i zabaw edukacyjnych.
 6. Etap II (wiedzy przyrodniczej) obejmuje program klas II-III szkół podstawowych z zakresu wiedzy przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
  • rozpoznawanie pospolitych drzew i krzewów;
  • rozpoznawanie grzybów (grzyby chronione, jadalne i niejadalne);
  • zwierzęta zimą;
  • znaczenie lasu w przyrodzie i dla człowieka;
  • zanieczyszczenie środowiska (wody, gleby i powietrza);
  • hałas i jak go ograniczyć;
  • znajomość biologii zwierząt będących mieszkańcami Zagrody Pokazowej Zwierząt w Chocińskim Młynie;
  • formy ochrony przyrody w Polsce: parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty    przyrody, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt;
  • Park Narodowy „Bory Tucholskie (ogólne wiadomości w tym: logo, organizmy podlegające  ochronie, formy krajobrazu,).
 7. Nagrody otrzymają autorzy prac plastycznych, dzięki którym grupa zakwalifikowała się do II etapu konkursu oraz wszystkie dzieci z dwuosobowych zespołów reprezentujących grupę.
 8. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu. Informacje o ewentualnych zmianach będą umieszczone  na stronie internetowej Parku.
 9. Osoba do kontaktu: Beata Grabowska, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 – tel. 52 3355127, e-mail: b.grabowska@pnbt.com.pl

/BG/

 

Pliki do pobrania: