Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Budynek muzeum przyrodniczego Parku Narodowego „Bory Tucholskie” jest już prawie gotowy!

W Chocińskim Młynie trwają prace związane z budową muzeum przyrodniczego Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, realizowane w ramach projektu: „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego”.

Trwa ostatnia faza budowy budynku muzeum, jej  zakończenie planowane jest na koniec października 2020 roku. W ostatnich miesiącach wykonano m.in. następujące prace:

  • montaż zbiorników przeciwpożarowych,
  • ułożenie cokołu z kamienia łupanego na elewacji budynku,
  • instalacja windy i platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych,
  • malowanie pomieszczeń i elewacji zewnętrznej budynku
  • montaż drzwi zewnętrznych,
  • instalacja osprzętu przeciwpożarowego,
  • zakładanie opraw oświetleniowych.

Do zrealizowania pozostały głównie prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, w tym m.in. budowa dróg pożarowych, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, wykonanie przyłącza wodociągowego do zasilania zbiorników przeciwpożarowych, ogrodzenie terenu. Planowany termin zakończenia tych prac to koniec listopada 2020 roku.

W trakcie realizacji jest również przygotowanie wystawy przyszłego muzeum. Na ukończeniu są projekty wykonawcze związane z wyposażeniem sal wystawowych, w najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z instalacją elektryczną, klimatyzacyjną itp.

Poniżej dokumentacja fotograficzna (fot. M.Chybowska).

Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.6: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, Podtyp projektu 2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym.

Całkowity koszt realizacji projektu to 11 902 166,94 zł, z czego wartość dofinansowania (środki Funduszu Spójności) wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 10 116 841,90 zł. Pozostała kwota tj. 1 785 325,04 zł pochodzić będzie z dotacji z Ministerstwa Środowiska (budżetu państwa). Z przyczyn organizacyjnych i technicznych przedsięwzięcie zostało podzielone na kilka etapów. Pierwszym z nich, obecnie realizowanym jest: budowa budynku muzeum wraz z infrastrukturą techniczną.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31.12.2020 rok.

/MCh/