Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap II: Przebudowa budynku inwentarskiego wraz z budową Zagrody Pokazowej Zwierząt.

W dniu 21 listopada 2016 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowany przez Pana Romana Wójcika – Zastępcę Prezesa Zarządu zawarł umowę z Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” reprezentowanym przez Dyrektora Janusza Kochanowskiego,  na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.6: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, Podtyp projektu 2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym.

Park Narodowy „Bory Tucholskie” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0047/16-00 realizować będzie projekt pt. „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap II: Przebudowa budynku inwentarskiego wraz z budową Zagrody Pokazowej Zwierząt”. Całkowity koszt realizacji projektu to 2 099 995,70 zł natomiast wartość dofinansowania (środki Funduszu Spójności) wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 1 784 996,34 zł. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się w dniu 01.12.2015 r. i kończy się w dniu 31.12.2018 r.

Projekt jest realizacją drugiego etapu budowy Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie" w Chocińskim Młynie, polegającego na przebudowie budynku inwentarskiego oraz budowie Zagrody Pokazowej Zwierząt. Pierwszym etapem, zrealizowanym w latach 2013-2015 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, była budowa budynku dydaktycznego z miejscami noclegowymi dla grup edukacyjnych. Budowa kolejnych obiektów umożliwi osiągnięcie zwiększonej efektywności działań edukacyjnych podejmowanych w Centrum. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu pozwoli na prowadzenie niekomercyjnego chowu starych ras zwierząt gospodarskich a także przetrzymywanie niezdolnych do życia na wolności osobników rodzimych gatunków ptaków i ssaków. Obserwacja zwierząt będzie stanowiła dodatkowe narzędzie edukacyjne wykorzystywane w czasie zajęć prowadzonych w Centrum Edukacji Przyrodniczej. Zakres przedmiotowy projektu obejmuje:

 • przygotowanie i uzupełnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 • przebudowę budynku inwentarskiego z początku XX w o powierzchni zabudowy 236,4 m² wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budowę zbiornika na gnojówkę,
 • budowę Zagrody Pokazowej Zwierząt, w tym wykonanie pomieszczeń, wolier i zadaszeń dla zwierząt z wewnętrznymi instalacjami, budowę ogrodzeń wybiegów dla zwierząt i wykonanie dróg wewnętrznych,
 • budowę oświetlenia terenu Zagrody Pokazowej Zwierząt,
 • nadzór inwestorski, działania promocyjno-informacyjne oraz pomoc techniczną w zakresie przeprowadzenia procedury zamówień publicznych.

Projekt realizowany będzie w enklawie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w miejscowości Chociński Młyn (w gminie Chojnice). Teren ten znajduje się w strefie rdzennej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, na dwóch obszarach sieci Natura 2000: Wielki Sandr Brdy (PLB220001) oraz Doliny Brdy i Chociny (PLH220058). Docelowo Centrum Edukacji Przyrodniczej pełnić będzie funkcję centrum zarządzania i informacji na temat w/w obszarów chronionych.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie działań edukacyjnych prowadzonych w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie, dzięki wykorzystaniu w zajęciach edukacyjnych Zagrody Pokazowej Zwierząt. W efekcie przyczyni się to do kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej.

Pozostałe cele realizacji projektu to m. in.:

 • zwiększenie efektywności prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez wykorzystanie bezpośredniej obserwacji rodzimych gatunków ptaków i ssaków;
 • uświadamianie istnienia negatywnego wpływu człowieka na rodzimą faunę i szerzenie wiedzy o sposobach jego ograniczania poprzez bezpośredni kontakt ze zwierzętami ucierpiałymi w wyniku działalności ludzkiej;
 • szerzenie wiedzy na temat różnorodności genetycznej i ochrony rodzimych ras zwierząt gospodarskich poprzez możliwość ich bezpośredniej obserwacji;
 • propagowanie idei ochrony i przywracania wartości kulturowych i krajobrazowych poprzez zapoznanie się z funkcjonowaniem tradycyjnego budynku inwentarskiego i wiejską zabudową miejscowości Chociński Młyn.

Realizacja projektu będzie stanowiła istotne wsparcie dla Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, umożliwi podniesienie jakości edukacji przyrodniczej prowadzonej przez Park. Przewidywane jest również zwiększenie liczby osób korzystających z ośrodka. Przyjęto następujące wskaźniki do monitorowania postępu rzeczowego projektu:
wskaźniki produktu:

 • liczba parków narodowych, w których wsparto ośrodki edukacji ekologicznej – 1 szt;
 • wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
 • średnia liczba odbiorców działań edukacyjnych prowadzonych w obiektach będących przedmiotem wsparcia w skali roku – 19 000 osób/rok;
 • wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – 1 EPC.

Więcej informacji dotyczących projektu będzie ukazywało się systematycznie na naszej stronie internetowej.