Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

„Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego.”

W dniu 23 stycznia 2018 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowany przez Pana Romana Wójcika – Zastępcę Prezesa Zarządu zawarł umowę z Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” reprezentowanym przez Dyrektora Janusza Kochanowskiego,  na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.6: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, Podtyp projektu 2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym.

Park Narodowy „Bory Tucholskie” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0081/17-00 realizować będzie projekt pt. „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego.”  Całkowity koszt realizacji projektu to 10 761 306,38 zł natomiast wartość dofinansowania (środki Funduszu Spójności) wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 9 147 110,42 zł. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się w dniu 27.04.2017 r. i kończy się w dniu 31.12.2020 r.

Projekt jest realizacją trzeciego etapu budowy Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie" w Chocińskim Młynie, polegającego na budowie muzeum przyrodniczego. Pierwszym etapem, zrealizowanym w latach 2013-2015 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, była budowa budynku dydaktycznego z miejscami noclegowymi dla grup edukacyjnych. Drugi etap polegający na przebudowie budynku inwentarskiego oraz budowie Zagrody Pokazowej Zwierząt, na który Park pozyskał środki z Funduszu Spójności zakończy się w dniu 31.12.2018 r.

Zakres przedmiotowy projektu budowy muzeum przyrodniczego obejmuje:

 • budowę budynku muzeum przyrodniczego o powierzchni zabudowy 448,80 m², powierzchni użytkowej 924, 8 m², wyposażonego w instalację: elektryczną, wodnokanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji oraz zewnętrzne elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu. Zagospodarowania otoczenia muzeum w zakresie ogrodzenia i oświetlenia terenu, utwardzenia dróg i parkingu, założenia zieleni,
 • wykonanie projektu koncepcyjnego wystawy muzealnej obejmującej scenariusz, wizualizację i szacunkowy koszt realizacji,
 • opracowanie projektów wykonawczych wraz z wykonaniem wystawy stałej poświęconej przyrodzie Parku.
 • nadzór autorski nad realizacją projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego wykonania,
 • nadzór inwestorski, działania informacyjno-promocyjne oraz pomoc techniczną w zakresie przeprowadzenia procedury zamówień publicznych.

Projekt realizowany będzie w enklawie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w miejscowości Chociński Młyn (w gminie Chojnice). Teren ten znajduje się w strefie rdzennej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, na dwóch obszarach sieci Natura 2000: Wielki Sandr Brdy (PLB220001) oraz Doliny Brdy i Chociny (PLH220058). Docelowo Centrum Edukacji Przyrodniczej pełnić będzie funkcję centrum zarządzania i informacji na temat w.w obszarów chronionych. Budynek muzeum przyrodniczego powstanie w miejscu dawnego dworu.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie działań edukacyjnych prowadzonych w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie, dzięki wykorzystaniu w zajęciach edukacyjnych wystawy muzealnej poświęconej przyrodzie Parku. W efekcie przyczyni się to do kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej.

Pozostałe cele realizacji projektu to m. in.:

 • zwiększenie efektywności prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz kształtowanie właściwego stosunku do otaczającej nas przyrody w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez udział w zajęciach z wykorzystaniem wystawy poświęconej przyrodzie Parku,
 • szerzenie wiedzy na temat zachowania różnorodności biologicznej,
 • propagowanie idei ochrony i przywracania wartości kulturowych i krajobrazowych,
 • wytworzenie wśród mieszkańców regionu poczucia współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń.

Wykorzystanie ekspozycji muzeum przyrodniczego w trakcie zajęć edukacyjnych, umożliwi obserwację z bliskiej odległości wielu gatunków flory i fauny Parku – także tych znajdujących się w miejscach niedostępnych, pozwoli zajrzeć w głąb – poznać budowę, przekrój czy cykl życia danego gatunku. Uczestnicy zajęć będą stąpać po „dnie” jeziora odkrywając jego ukształtowanie oraz jego mieszkańców. Dowiedzą się ile czasu zajmują procesy geologiczne, co pozwoli zrozumieć jak krótkim epizodem w dziejach ziemi jest rozwój życia. Będą mogli porównać czas trwania tych procesów do okresy wzrostu drzewa. Nauczą się czytać przekroje geologiczne oraz przekroje drzew. Wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz nowatorskiej estetyki przy tworzeniu wystawy, zaangażuje emocjonalnie i intelektualnie widza w opowiadaną historię. Spójna koncepcja opiera się na osobistej narracji lasu, który „oprowadza” zwiedzających po swoich zakątkach. Chcemy by dzięki takiej narracji zwiedzający związali się z przyrodą emocjonalnie, by dostrzeli jej podmiotowość i poczuli z nią wspólnotę. Pragniemy aby zwiedzający stali się aktywnymi uczestnikami ekspozycji, co przyczyni się do obudzenia w nich świadomości ekologicznej. Jest to doskonały sposób na przygotowanie uczestników zajęć do prowadzenia samodzielnej obserwacji przyrody w terenie.

Realizacja projektu będzie stanowiła istotne wsparcie dla Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, umożliwi podniesienie jakości edukacji przyrodniczej prowadzonej przez Park. Przewidywane jest również zwiększenie liczby osób korzystających z ośrodka. Przyjęto następujące wskaźniki do monitorowania postępu rzeczowego projektu,
wskaźniki produktu:

 • liczba parków narodowych, w których wsparto ośrodki edukacji ekologicznej – 1 szt;
 • średnia liczba odbiorców działań edukacyjnych prowadzonych w obiektach będących przedmiotem wsparcia w skali roku – 25 000 osób/rok;
 • wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – 1 EPC.

Rozpoczęcie robót budowlanych muzeum przyrodniczego zaplanowano na początek III kwartału 2018 roku.

Więcej informacji dotyczących projektu będzie ukazywało się systematycznie na naszej stronie internetowej.

/SP/