Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Krzywce Małe

Jezioro Krzywce Małe

Niewielkie jezioro o wydłużonym kształcie umiejscowione w tej samej rynnie co jezioro Krzywce Wielkie i Błotko. Zajmuje powierzchnię 13,35 ha i osiąga maksymalną głębokość 10 metrów. Wzdłuż jego brzegów rozwinęły się szuwary trzcinowe, pałkowe i turzycowe. Na jego powierzchni występują płaty rdestnicy pływającej Potamogeton natans i grzybienia białego Nymphaea alba. Pod wodą licznie występuje sit drobny Juncus bulbosus oraz wywłócznik skrętoległy Myriophyllum alterniforum. Jezioro zaliczane jest do lobeliowych dzięki obecności elismy wodnej Luronium natans występującej na jednym stanowisku przy wschodnim brzegu. Ichtiofauna występująca w tym jeziorze reprezentowana jest przez następujące gatunki: płoć Rutilus rutilus, leszcz Abramis brama, krąp Abramis bjoerkna, wzdręga Scardinius erythrophthalmus, lin Tinca tinca, karaś srebrzysty Carassius auratus gibelio, okoń Perca fluviatilis , sandacz Stizostedion lucioperca, szczupak Esox lucius i węgorz Anguilla anguilla.