Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Rozpoczęto budowę muzeum przyrodniczego PNBT w Chocińskim Młynie

Informujemy, że dnia 14 listopada br. rozpoczęto budowę muzeum przyrodniczego Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie. Jest to początek realizacji projektu pn.: „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego”.

Fundusze na realizację przedsięwzięcia udało się pozyskać w 2018 roku ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.6: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, Podtyp projektu 2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym.

Całkowity koszt realizacji projektu to 11 902 166,94 zł, z czego wartość dofinansowania (środki Funduszu Spójności) wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 10 116 841,90 zł. Pozostała kwota tj. 1 785 325,04 zł pochodzić będzie z dotacji z Ministerstwa Środowiska (budżetu państwa). Z przyczyn organizacyjnych i technicznych przedsięwzięcie zostało podzielone na kilka etapów. Pierwszym z nich, obecnie realizowanym jest: budowa budynku muzeum wraz z infrastrukturą techniczną.

Termin zakończenia realizacji projektu to 31.12.2020 rok.

Projekt jest trzecim etapem budowy Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie" w Chocińskim Młynie. Pierwszym, zrealizowanym w latach 2013-2015 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, była budowa budynku dydaktycznego z miejscami noclegowymi dla grup edukacyjnych. Drugi etap polegający na przebudowie budynku inwentarskiego oraz budowie Zagrody Pokazowej Zwierząt, na który Park pozyskał środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zakończy się w dniu 31.12.2018 r.

Prace nad tworzeniem muzeum rozpoczęto już w 2017 roku, kiedy to powstał projekt koncepcyjny wystawy obejmujący scenariusz, wizualizację i szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia. Na jego podstawie przeprojektowana została dokumentacja projektowa oraz przygotowany został wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia. Umowę na realizację projektu podpisano 23.01.2018 roku, po czym rozpoczęto prace nad przygotowaniem procedury przetargowej. W toku dwóch przeprowadzonych postępowań okazało się, że najkorzystniejsze składane oferty przewyższają kwotę środków posiadanych przez Park o ponad milion zł. Ostatecznie, po zwiększeniu  kwoty dofinansowania, udało się wyłonić wykonawcę - firmę R-BUD Sp.z o.o., z siedzibą w Chojnicach.  Umowa na realizację inwestycji podpisana została 6 listopada 2018 roku.

Projektowany budynek muzeum przyrodniczego stanowi główny element zespołu obiektów Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie. Ma on zastąpić nieistniejący, zrujnowany  dworek pochodzący prawdopodobnie z XIX wieku. Nowy budynek w możliwie największym stopniu zachowuje jego stylistyczny charakter. W projekcie zachowano proporcje, podziały osiowe i poziome elewacji oraz detale architektoniczne takie jak profile gzymsów, opasek wokół okien itd. Stała wystawa przyrodnicza, planowana na parterze obiektu, stworzy możliwość zapoznania się przez grupy odwiedzające ośrodek z walorami i unikatowością przyrody Parku. Muzeum przyrodnicze będzie stanowiło integralną część Centrum Edukacji Przyrodniczej, tworząc architektoniczną i funkcjonalną całość z istniejącym  budynkiem dydaktycznym i Zagrodą Pokazową Zwierząt.

Obecnie w Chocińskim Młynie zakończono wyznaczanie i porządkowanie placu budowy oraz wykonano wykop pod piwnice muzeum. Obecnie trwa wylewanie płyty fundamentowej. Na ten rok planowane jest jeszcze wykonanie ścian piwnic oraz założenie izolacji wodoszczelnej.

O postępach prac budowlanych i realizacji całego przedsięwzięcia będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.

/M.Ch./


 
Nieistniejący budynek dworu

Nieistniejący budynek dworu

Projekt rekonstrukcji dworu – ewewacja północno - zachodnia

Projekt rekonstrukcji dworu – ewewacja północno - zachodnia

Projekt rekonstrukcji dworu – elewacja południowo-wschodnia

Projekt rekonstrukcji dworu – elewacja południowo-wschodnia

Roboty ziemne

Roboty ziemne

Roboty ziemne

Roboty ziemne

Wylewanie płyty fundamentowej

Wylewanie płyty fundamentowej

Wylewanie płyty fundamentowej

Wylewanie płyty fundamentowej