Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Informujemy, że trwają prace nad budową muzeum przyrodniczego Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie, w ramach projektu: „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego”.

Trwa realizacja pierwszego zadania projektu, czyli budowa budynku, w którym mieścić się będzie muzeum. W chwili obecnej zakończono prace budowlane i obiekt jest w stanie surowym zamkniętym. Oznacza to, że budynek posiada kompletną konstrukcję nośną, dach, stropy, okna oraz drzwi zewnętrzne. Obiekt jest więc już w pełni zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Obecnie trwają prace instalacyjne, mianowicie:

  • montaż zewnętrznego przyłącza cieplnego między budynkiem dydaktycznym a budynkiem muzeum,
  • ułożenie zewnętrznego przyłącza wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji,
  • rozprowadzenie wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
  • rozprowadzenie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
  • ułożenie linii zasilających rozdzielnice budynku oraz instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia.

Ponadto rozpoczęto prace murarskie wewnętrzne takie jak tynkowanie ścian i wylewanie posadzki. W najbliższym czasie budynek zostanie podłączony do instalacji cieplnej z budynku dydaktycznego, co umożliwi kontynuację prac wewnętrznych w okresie jesienno-zimowym a także przyspieszy osuszenie świeżo ułożonych tynków i posadzek.

Poniżej dokumentacja fotograficzna z kolejnych etapów prac wykonywanych w 2019 roku.

Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.6: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, Podtyp projektu 2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym.

Całkowity koszt realizacji projektu to 11 902 166,94 zł, z czego wartość dofinansowania (środki Funduszu Spójności) wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 10 116 841,90 zł. Pozostała kwota tj. 1 785 325,04 zł pochodzić będzie z dotacji z Ministerstwa Środowiska (budżetu państwa). Z przyczyn organizacyjnych i technicznych przedsięwzięcie zostało podzielone na kilka etapów. Pierwszym z nich, obecnie realizowanym jest: budowa budynku muzeum wraz z infrastrukturą techniczną.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31.12.2020 rok.

 
stan obecny (wrzesień 2019 rok)

stan obecny (wrzesień 2019 rok)

stan obecny (wrzesień 2019 rok)

stan obecny (wrzesień 2019 rok)

stan obecny (wrzesień 2019 rok)

stan obecny (wrzesień 2019 rok)

styczeń 2019 rok

styczeń 2019 rok

luty 2019 rok

luty 2019 rok

kwiecień 2019 rok

kwiecień 2019 rok

czerwiec 2019 rok

czerwiec 2019 rok

lipiec 2019 rok

lipiec 2019 rok