Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Trwają prace nad przygotowaniem ekspozycji muzeum przyrodniczego Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie

W Chocińskim Młynie trwają prace związane z budową muzeum przyrodniczego Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, realizowane w ramach projektu: „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego”.

W ramach zagospodarowania terenu wokół budynku muzeum wykonano dodatkowo instalację odprowadzania wód opadowych. Zadanie polegało na:

  • wykonaniu rurociągu łączącego rury spustowe odprowadzające wody opadowe z dachu budynku ze zbiornikiem;
  • montażu podziemnych zbiorników na wodę o łącznej pojemności 12 m³;
  • instalacji pompy elektrycznej i systemu przelewowego w zbiorniku.

 

Równolegle trwają prace nad przygotowaniem wystawy stałej poświęconej przyrodzie Parku. W okresie od maja do czerwca br. zrealizowano dostawę mebli i sprzętu obejmującą:

  • gabloty ekspozycyjne wraz z przeszkleniem w liczbie 3 szt.;
  • projektory wraz z obiektywami i mocowaniem w liczbie 2 szt.;
  • system nagłośnienia (16 głośników) wraz ze wzmacniaczami.

oraz zrealizowano prace w zakresie wykonania elementów makiet i dioram w postaci:

  • konstrukcji pod modele ryb, płazów i nietoperzy;
  • makiety lasu i frezowanej makiety jezior;
  • modeli ważek i nietoperzy;
  • grafik do dioram.

W pomieszczeniach wystawy dokonano montażu mebli i pozostałych elementów scenografii oraz częściowo dioram wraz z eksponatami.

 

Poniżej dokumentacja fotograficzna (fot. M. Chybowska).

Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.6: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, Podtyp projektu 2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym.

Całkowity koszt realizacji projektu to 11 939 166,94 zł, z czego wartość dofinansowania (środki Funduszu Spójności) wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 10 116 841,90 zł. Pozostała kwota w wysokości 1 822 325,04 zł pochodzi ze środków dotacji celowej i środków własnych Parku.

Termin zakończenia realizacji projektu planowany jest na dzień 30.09.2021 r.

/AC, MCh/


 
makieta lasu w jednym z pomieszczeń muzeum

makieta lasu w jednym z pomieszczeń muzeum

diorama „porosty Parku”

diorama „porosty Parku”

konstrukcja pod modele ryb

konstrukcja pod modele ryb

konstrukcja pod modele płazów

konstrukcja pod modele płazów

modele ważek

modele ważek

jeden z modeli nietoperzy

jeden z modeli nietoperzy